Player
Radoslav Zhivkov 32 2212 26 6 14 1 6 0 0 4 0 0
Hristo Ivanov 10 404 4 6 3 4 0 0 0 1 0 0
Nathan Holder 13 568 7 6 5 0 0 0 0 1 0 0