Orelyak 1974 (Lazhnitsa)

Orelyak 1974 (Lazhnitsa)